ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์
 

CSC ร่วมงาน Opportunity Day พร้อมนำเสนอข้อมูลบริษัท
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 โดยมีผลกำไรสุทธิ 102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.35 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝาจีบ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2561 หุ้นสามัญอัตราหุ้นละ 1.50 บาท หุ้นบุริมสิทธิอัตราหุ้นละ 3.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นี้

ฝาจีบ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 25
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2560 หุ้นสามัญอัตราหุ้นละ 1.50 บาท หุ้นบุริมสิทธิอัตราหุ้นละ 3.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นี้

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยนายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น